Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

“Yide Plastik Products Co., Ltd.” -iň taryhy nähili?

“Yide Plastik Products Co., Ltd.” 1999-njy ýylda döredildi, 20,000 inedördül metre golaý adaty zawod gurluşyk meýdany hökmünde.Gözleg, işläp taýýarlamak we innowasion sanitariýa enjamlaryny we gündelik zerur zatlary öndürmekde ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.20 ýyldan gowrak tejribe toplap, kompaniýa ýokary hilli we innowasiýa önümleri bilen meşhurdyr.

“Yide Plastik Products Co., Ltd.” haýsy kärde ýöriteleşýär?

“Yide Plastik Products Co., Ltd.” sanitariýa enjamlaryny we gündelik zerur zatlary öndürmekde ýöriteleşen kompaniýa.Gündelik durmuşda amatlylygy we işlemegi ýokarlandyrmak üçin döredilen dürli innowasion önümleri hödürleýärler.Bu önümlere hammam esbaplary, ammar çözgütleri we dürli öý goşlary girýär.

“Yide Plastik Products Co., Ltd.” önümleri aýratyn talaplara laýyklykda düzüp bilermi?

Hawa, “Yide Plastik Products Co., Ltd.” meşhur OEM / ODM zawody.OEM (Asyl enjam öndüriji) we ODM (Asyl dizaýn öndürijisi) hyzmatlaryny bermäge ökdedik.Önümleri belli bir dizaýna, spesifikasiýa we marka talaplaryna laýyklaşdyryp bileris.

YIDE haýsy şahadatnamalara eýe?

Biziň kompaniýamyz, PVC materiallary üçin zäherli EN71 zäherli şahadatnamany goşmak bilen birnäçe şahadatnamany saklaýandygyna buýsanýar.Daşky gurşawy barlamak ülňüleri PAH, phalatsyz mazmun we RoHS laýyklygy ýaly köp ugurlary öz içine alýar.

Önümleriňiziň EUB daşky gurşaw kadalaryna laýyk gelýändigine kepil geçip bilersiňizmi?

Elbetde, kompaniýamyz önümlerimiziň görkezilen talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin EUewropa Bileleşiginiň daşky gurşaw synaglarynyň ähli standartlaryny berk berjaý etmegi maksat edinýär.

Sargyt goýmak üçin töleg syýasaty näme?

Töleg syýasatymyz öňünden 30% goýum we galan 70% balans B / L (adingükleme fakturasy) talap edilýär.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.