YIDE hakda

Kompaniýanyň tertibi

1999-njy ýylda döredilen “Yide Plastic Products Co., Ltd.” innowasion hammam we gündelik ulanylýan harytlaryň gözleg we önümçilik pudagynda ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasyna öwrüldi.20,000 inedördül metre golaý giň göwrümli zawod meýdanyny öz içine alýan kompaniýamyz, pudagyň başynda işleýän meşhur gözleg we dolandyryş topary tarapyndan doldurylan 60-a golaý döwrebap sanjym galyplaýyş maşynynyň ajaýyp toplumydyr.

1999-njy ýylda tapyldy
Standart zawod binasy
Bölümler
Sanjym galyplaýjy maşyn

Adamlar gönükdirilen, üznüksiz täzelik

Biziň batyrgaýlygymyz, inçekesel galyplaryny, takyk ýag sepmegi, çylşyrymly ýüpek barlagyny we çylşyrymly pad çap etmegi öz içine alýan ösen önümçilik usullarynyň giň repertuaryny hödürläp, ýöriteleşdirilen we arassalanan mümkinçilikleri görkezýän galyndy dizaýny we ýasama giňişligine degişlidir."Adamlary merkezleşdirmegiň" esasy ýörelgelerine we yzygiderli täzeliklere ymtylmak bilen, ideide hajathana önümleri toplumy dünýä arenasynda öňdebaryjy orny eýeleýär, meşhurlyga eýe bolýar we köp sanly halkara müşderisinden üýtgewsiz ynam döredýär.

21

Hiliň toplumlaýyn dolandyrylyşy

Önümiň hiline barlyşyksyz üýtgewsiz ygrarlylygymyz, hil dolandyryş dolandyryş protokollaryny talap etmegiň giňişleýin çarçuwasyna berk ýapyşmak bilen berkidildi.Bu yhlas, ISO9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyna eýe bolmak bilen hasam güýçlendirilýär.Mundan başga-da, PVC materiallary üçin islegli EN71 zäherli däl şahadatnamany we PAH-laryň ambisiýasyny, Phthalate-den erkin kompozisiýalary we RoHS laýyklygyny öz içine alýan EN71 zäherli däl sertifikatlary we Europeanewropa Bileleşiginiň daşky gurşaw synag standartlarynyň berk ýerine ýetirilmegini öz içine alýan şahadatnamalar bilen buýsanýarys.

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Ygtybarly işewür hyzmatdaşlar we biz müşderilerimize ajaýyp hyzmatlary we önümleri hödürleýäris.

11
2
3
4
5
11
2
3
4
5
11
2
3
4
5

Hormatymyz

Ajaýyp önümler üçünji tarap synaglary we şahadatnamalary bilen kepillendirilýär.

21 (3)

Önümiň artykmaçlygy

Maşgalaňyzy goramak üçin ajaýyp anti-süýşmek.

9

Easyeňil guratma dizaýny

3 (2)

Uly zeýkeş

21212

Ygtybarly we çydamly

img

Arassalamak aňsat

2

Güýçli emiş

3

Aňsat ammar

Biz bilen habarlaşyň

Çäksiz joşgun bilen, içerki we halkara serhetlerden dürli ugurlardan bolan şahsyýetlere we guramalara hakyky hyzmatdaşlyga gatnaşmaga, görüşleri birleşdirmäge we ajaýyplyk we tapawutlylyk bilen häsiýetlendirilen geljegi bilelikde gurmaga çalyşýarys.Tehnologiki innowasiýalaryň çylşyrymly konturlarynda gezmek ýa-da hiliň barlagynda takyklyk ýörelgelerini goldamak bolsun, “Yide Plastic Products Co., Ltd.” üýtgewsiz hyzmatdaş hökmünde ýanyňyzda durmaga, ýagty we ýoluň sazlaşykly geçmegine ygrarlydyr. ertir